Poniżej przedstawiamy poważniejsze przedsięwzięcia wykonane przez naszą firmę:
 
Urząd Miasta
Wodzisław Śląski
 • Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w dzielnicy Kokoszyce w Wodzisławiu Śl. Etap I.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w dzielnicy Stare Miasto - Etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śl.
 • Kanalizacja sanitarna ul. Miczurina - Gosława w Wodzisławiu Śl. Etap II.
 • Kanalizacja sanitarna Etap II w dzielnicy Karkoszka w Wodzisławiu Śl.
 • Budowa tunelu pod ul. Gawędy w Wodzisławiu Śl.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg osiedlowych na terenie Osiedla Domków Jednorodzin-nych Kopernika w Wodzisławiu Śl., część północna - Etap I i II.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej odpowrowadzającej ścieki z budynków przy ul. Olszyny w Wodzisławiu Śl. 

Urząd Miasta
Rydułtowy

 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Ofiar Terroru - odcinek IB, kolektory główne.
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Ofiar Terroru - odcinek IA, kolektory główne z siecią rozdzielczą.
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Ofiar Terroru - odcinek IB, sieci rozdzielcze.
 • Kanalizacja sanitarna pomiędzy ul. Bema i Ofiar Terroru w Rydułtowach.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm od studni S19/1`, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszklanych położonych w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 70 i ul. Mickiewicza 6, separator ścieków dla kolektora ogólnospławnego Ø 300 mm z osiedla Orłowiec.
 • Budowa suchego zbiornika retencyjnego "Barbara" w Rydułtowach.
 • Budowa kanalizacji rozdzielczej w ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach - etap I.

Urząd Miasta
Rybnik
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompownią P6 w dzielnicy Wielopole - II etap oraz pompownią P4 w dzielnicy Golejów.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stawowej, Kruczej, Orlej, Ptasiej i Sadowej w dzielnicy Piaski.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jankowickiej - III etap.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rudzkiej - obok cmentarza w Rybniku.

Urząd Miejski
w Zabrzu
 • Wykonanie w trzech etapach kolektora ścieków sanitarnych w ul. J. Piłsudskiego w Zabrzu o średnicy DN 1200/100 wraz z przełączeniem głównym ciągów istniejącej kanalizacji do nowowybudowanego kolektora.
 • Naprawa docelowa przepustu drogowego pod ul. Ofiar Katynia w Zabrzu - Mikluczycach.
 • Naprawa docelowa przepustu drogowego w ciągu potoku Rokitnickiego pod ul.Tarnopolską w Zabrzu.

Urząd Miejski
Łaziska Górne
 • Kolektory sanitarne dla Łazisk Średnich i Dolnych - V etap.
 • Kolektory sanitarne dla Łazisk Średnich i Dolnych - VI etap.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowska, Widokowa, Polna-Górnicza, Św. Jana (VII etap), Ligonia, Kopalniana, Wspólna, Staszica, Staszica-usługi, Mokierska, Tuwima (VIII etap).
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łaziska Górne (IX etap - zadanie 2, 4, 5 i 6).

Urząd Gminy
Mszana

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Mszana.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Mszana - część kolektora C.
 • Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszana - kolektor A.

Urząd Miejski
w Rudzie Śląskiej

 • Budowa kanalizacji w rejonie ulic: Obrońców Westerplatte, 1-go Maja, Targowej w Rudzie Śląskiej - Wirku

Urząd Miasta
Pszów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Pszów:
  zadanie.1 część.2 obiekt 1a.

Urząd Miejski
w Ujeździe
 • Uzbrojenie terenu Strefy aktywności gospodarczej SAG Olszowa w kanalizację sanitarną i siec wodociągową.

Urząd Gminy
Gorzyce
 • Odbudowa przepustu drogowego przy drodze gminnej ul. Stawowa w Belsznicy.

Urząd Miasta
Gliwice
 • Remont i renowacja zarurowanej części potoku Ostropka w Gliwicach etap I, etap II, etap III, remont przepustu pod ul. Chorzowską i Tarnogórską.

Urząd Miasta
Radlin
 
 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napierskiego.

PGWiR
Jastrzębie Zdrój
 • Przebudowa wody dołowej Ø 300 na rurociąg PE Dz 500 mm w Wodzisławiu Śl. i Radlinie II etap.
 • Wydłużenie kolektora wód słonych "Olza" z Turzy Śl. do rzeki Odry w miejscowości Olza. Budowa podwójnego rurociągu PE Dz 630 - I etap.
 • Przecisk pod wałem w rejonie Odry i przepust metodą górniczą pod torami PKP wraz z montażem rurociągów technologicznych.

PWiK
Wodzisław Śląski
 • Budowa sieci wodociągowej i podłączeniowej z rur PE w ul. Bohaterów Warszawy, Skowronków, Nowa, Tygrysia, Krucza w Rydułtowach.
 • Prace modernizacyjne sieci wodociągowej i podłącze-niowej z rur PE w ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.

Miejskie Przeds.
Wodociągów
i Kanalizacji
Jaworzno
 
  
 • Budowa kanalizacji ogólnospławnej Ø 800/600 mm w ul. Wojska Polskiego, Orzeszkowej, Bema w osiedlu Dąbrowa Narodowa w Jaworznie.


KWK "Marcel"
 • Wykonanie robót inżynieryjnych związanych z reklutywacją zwałowisk pogórniczych KWK "Marcel" w zakresie budowy kolektora sanitarnego Ø 1400 z rur WIPRO.

KWK "Rydułtowy"
 • Likwidacja nieczynnego kanału ogólnospławnego biegnącego wzdłuż ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach.

Elektrociepłownia
Marcel
 • Wykonanie przyłącza wodomierzowego Ø 225 wraz ze studnią wodomierzową przy ul. Korfantego w Radlinie.

   

 

 
       
(c)2002-2011  Design byDataQuest & @k.net